Fezer VacuPowerLift-象鼻子真空搬運機

有別於傳統吊車需要掛勾及上下按鍵來搬運物品,象鼻子真空搬運機將吸附功能、上下控制合在一個控制器上,只需使用吸盤即可快速搬運,改善傳統吊車運作速度慢的缺點,無論是堆放紙箱、搬運鐵板或木板、裝載油桶、放置石板,象鼻子真空搬運機皆是您最佳的工作夥伴。

吸盤型式

FEZ VPL round suction foot FEZ VPL hexagonal suction foot FEZ VPL bellows design suction foot
單支圓形吸盤 單支長方形吸盤 圓形內摺式吸盤(Bellow design)
FEZ VPL SACK Sucker FEZ VPL Carton Sucker FEZ VPL Plate Sucker
料袋吸盤 雙支吸盤(適合紙箱) 四支吸盤(適合大面積平板)

技術規格

   VPL 100  VPL 120  VPL 140  VPL 160  VPL 180  VPL 200  VPL 230
負載重量              
高密度材料   30 kg   40 kg   50 kg   65 kg   85 kg  110 kg  140 kg
低密度材料   25 kg   35 kg   45 kg   60 kg   80 kg  100 kg  120 kg
鼓風機/真空幫浦              
高密度材料   T 4.40   SKE 2,2  SKE 2,2   SKE 2,2  SKE 3,0   SKE 3,0   SKE 3,0 
低密度材料   SKE 2,2   SKE 3,0   SKE 3,0   SKE 3,0   SKE 4,0   SKE 4,0  SKE 4,0
技術參數               
行程速度   50 m/min   50 m/min    50 m/min   50 m/min   50 m/min   50 m/min   50 m/min 
吸管直徑           D   100 mm    120 mm    140 mm    160 mm   180 mm    200 mm    230  mm  
總高度              F   2750 mm  2750 mm  2750 mm  2750 mm  2750 mm  2750 mm  2750 mm
壓縮高度           G    750 mm   750 mm   750 mm   770 mm   770 mm   800 mm   800 mm
吸管行程           H   1750 mm  1750 mm   1750 mm  1730 mm  1730 mm   1700 mm  1700 mm 
吸管長度           A   2500 mm  2500 mm   2500 mm  2500 mm  2500 mm  2500 mm  2500 mm
吊架高度           E    100 mm   100 mm      100 mm    100 mm   100 mm   100 mm   100 mm 
吸盤上部高度     B       150 mm   150 mm   150 mm   180 mm   180 mm    180 mm   180 mm
吸管連接高度     K     52 mm    52 mm    52 mm    52 mm    52 mm   52 mm    52 mm
吸盤高度           HS                                依各吸盤不同 (最小 35mm 最大 160mm)        
噪音值    <75 dB(A)   <75 dB(A)  <75 dB(A)   <75 dB(A)   <75 dB(A)   <75 dB(A)   <75 dB(A) 

示意圖

VPL-technical-data-drawing

吸盤 VPL   100   120   140   160   180   200   230 
圓形 應用範圍              
SFE 200 V 平滑表面    V     V     -     -     -     -     - 
SFE 250 V 桶狀物、容器     -     -     V     V     -     -     -
SFE 320 V 石板    -    -     -    -     V     V     - 
SFE 360 V 電視機    -     -     -    -    -    -    V
波紋管式(Bellow)   應用範圍       
SFE 200 FBS  圓形或有弧度的物品       V    V    V    V     -     -    - 
SFE 250 FBS  桶狀物、容器     -    -    V     V     -     -    -
SFE 250 FBS  電視機     V    V    V    V    -     -    -
長方形  應用範圍        
SFE 85x200  平滑表面     V    -    -    -    -    -    -
SFE 120x320  膠帶封裝之紙箱     -     V    V     -     -     -    - 
SFE 140x320  小型板材     -    -    -    V    -    -     - 
SFE 200x320  家具零件     -    -    -    -     V     -     -
料袋型式  應用範圍        
SFS 190X290K  紙料袋     V     V    V    -     -     -     - 
SFS 230X380K  塑膠料袋     V     V     V     V      V     -     - 
SFS 180X370M   麻布料袋     V    V    V     V     V     -     - 
雙支吸盤  應用範圍       
SFD 85X200  膠膜或膠帶封之紙箱     V     V     -     -     -     -     - 
SFD 120X320  膠膜或膠帶封之紙箱     -    -    V     V      -     -    -
SFD 140X380  木板或塑膠板     -     -    -    -    V    V    - 
SFD 200X320  木板或塑膠板     -    -    -    -    -    -    V 
四支吸盤  應用範圍         
SFV 115 FBS  大型木板或塑膠板     V     V     V    -    -    -    -
SFV 85X200  大型木板或塑膠板     V    V    V     -     -     -     -
SFV 120X320  門板     V    V    V    V     V     -    -
SFV 120V320 大型紙箱     -     -      -     -     -     V     V 
特殊型式   應用範圍         
棧板搬運器  棧板搬運     V     V     V     V     V     V     V 
機械式治具  容器或木條     V    V    V    V    V    V    V
氣動式治具  例如固定夾具     V    V    V    V    V    V     V 
特殊治具  特殊應用     V    V     V     V     V     V     V 

應用實績

Vacuum-handling-VPL-for-glass Vacuum-handling-VPL-for-long-wood-plate
玻璃搬運   長條壓合板搬運
Vacuum-handling-VPL-for-carton Vacuum-handling-VPL-for-sacks
紙箱搬運  料袋搬運 
Vacuum-handling-VPL-for-rock-plate Vacuum-handling-VPL-for-tube
石塊搬運  圓柱體搬運 
VPL-for-cabinet Vacuum-handling-VPL-for-tube-clamp
機箱組裝搬運  圓柱體夾持搬運 
Vacuum-handling-VPL-for-pallets Vacuum-handling-VPL-for-wood-plate-2
棧板搬運  大面積木板搬運 
Vacuum-handling-VPL-for-plate Vacuum-handling-VPL-for-wood-plate-rotation-180-degree
石板搬運  長條木板搬運及180度翻轉 
Vacuum-handling-for-cartons Vacuum-handling-VPL-for-wood-plate
紙箱搬運 大面積木板搬運 
VPL-for-case VPL-for-material-box
料箱搬運及翻轉  料箱搬運及翻轉